Hospital Outbreak Support Team

Vragen over infectiepreventie of antibiotica? Bel je HOST! 

De COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat ondersteuning nodig was op vlak van infectiebestrijding in de gezondheidszorg. De FOD Volksgezondheid deed een oproep aan de ziekenhuizen om deel te nemen aan de HOST-proefprojecten. HOST staat voor Hospital Outbreak Support Team en is een dienstverlening naar zorginstellingen in de regio. Ziekenhuisnetwerk Kempen ging hier graag op in. 

Woonzorgcentra, eerstelijnszorg, psychiatrische zorginstellingen, … in onze regio,  allemaal hadden ze nood aan professionele ondersteuning tijdens de pandemie. Via HOST wordt deze ondersteuning heel laagdrempelig en makkelijk bereikbaar. Via een centraal nummer of via mail kan je 7/7 terecht bij het team voor advies, vragen en zelfs fysieke ondersteuning ter plaatse. 

Wat is een HOST?

Het Hospital Outbreak Support Team of kortweg HOST is een team dat klaarstaat om u als zorgprofessional of organisatie te ondersteunen bij vragen of moeilijkheden die u heeft met betrekking tot infectiepreventie en antibioticabeleid.

Het HOST van ZNK is werkzaam voor het arrondissement Turnhout en wil graag de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren in deze regio verstevigen op het gebied van infectiepreventie en antibioticabeleid.

Waarvoor kunt u op HOST beroep doen? 

Het team heeft een adviserende en ondersteunende rol met onder meer volgende verantwoordelijkheden : 

 • De locoregionale strategie inzake infectiepreventie en -controle en inzake antimicrobiële therapie implementeren en coördineren (opstarten, opvolgen, evalueren, aanpassen) in samenwerking met de ziekenhuizen van het netwerk en de residentiële voorzieningen (woonzorgcentra,…) 
 • Concrete adviezen verlenen inzake infectiepreventie en antimicrobiële therapie aan de voorzieningen.  
 • Permanente opleidingen organiseren voor de gezondheidswerkers in de voorzieningen. 
 • De epidemiologische praktijken en monitoring op elkaar afstemmen (bundelen van procedures) 
 • Het nationaal en regionaal gezondheidsbeleid ondersteunen.
 • De residentiële voorzieningen bijstaan in aanleg en beheer van materiaalvoorraden.

Bereikbaarheid HOST

 • Mail : host@znk.be
 • Permanentie tijdens de kantooruren : 014 44 46 84
 • Permanentie buiten de kantooruren : 014 40 60 40 - vraag naar de HOST verantwoordelijke van wacht
 • Geen permanentie 's nachts tussen 20u en 8u
 • Op weekend- en feestdagen enkel permanentie tussen 8u en 12u

Wie zijn wij?

Geanna Peeters 

Geanna Peeters verstrekt het team als HOST-Coördinator. Zij heeft haar opleiding tot masterverpleegkunde altijd gecombineerd met haar job als verpleegkundige op geriatrie. "Infectiepreventie heeft mij altijd geïnteresseerd. Een project rond infectiepreventie kan ik dan ook niet aan mij laten voorbijgaan." 

 

Eef Verhesen 

Apr. Eef Verhesen neemt deel aan het HOST-team als apotheker. Zij is werkzaam in de ziekenhuisapotheek van AZ Herentals. Zij is lid van de antibioticabeleidsgroep. Door haar interesse in antibiotica en infectiepreventie is zij met veel enthousiasme in dit project gestapt. 

 

Debbie Coels 

Debbie Coels versterkt het team als verpleegkundige-ziekenhuishygiënist. Daarnaast is zij werkzaam in AZ Herentals als verpleegkundige-ziekenhuishygiënist. Deze job vervult zij sinds december 2017. De ervaring die ze de afgelopen jaren heeft opgedaan betreffende infectiepreventie wil ze graag delen binnen het HOST project. Debbie is een zeer gedreven persoon en weet met haar enthousiasme anderen te motiveren. 

Dana Van Kerkhoven 

Dr. Dana Van Kerkhoven versterkt het team als HOST-arts. Zij is actief in AZ Turnhout als medisch microbioloog en arts infectiepreventie. Daarnaast is zij voorzitster van de antibioticabeleidsgroep. Dana neemt graag haar rijke ervaring op de werkvloer mee in dit nieuwe project. Haar taak als HOST-verantwoordelijke combineert ze met haar huidige functie. Als geboren en getogen Kempense kon ze dit project absoluut niet aan haar voorbij laten gaan. 

 

Sigrid Bulteel 

Als ziekenhuisapotheker maakt Sigrid Bulteel deel uit van het HOST-team. Zij is werkzaam in het Ziekenhuis Geel. Hier behoort ze tot de antibioticabeleidsgroep en werkt ook rond klinische farmacie. Het HOST-team is een interessante uitbreiding op deze taken.

 

Gunter Oris 

Gunter Oris zit in het HOST team als verpleegkundige-ziekenhuishygiënist. Hij is sinds jaar en dag hygiënist en zorgmanager in het Ziekenhuis Geel. De expertise en ervaring in infectiepreventie wil hij graag doorgeven en inzetten voor een groter geheel. Gunter was tijdens de eerste Covid-periode een meerwaarde voor de residentiële collectiviteiten. Hij is tactvol in zijn benadering en werkt met respect voor de eigenheid van elke organisatie.

groep HOST

Recente campagnes

Escape room met thema handhygiëne en schurft

Het team ontwierp een escape room  volledig in het teken van handhygiëne en schurft. Zorginstellingen uit de regio kunnen deze voor een periode van drie weken uitlenen. De escape room is een spel op maat voor alle medewerkers uit de zorg, van verpleegkundigen tot personeel dat instaat voor de gebouwen.

Meer info over de escape room of de kamer boeken kan via: host@znk.be.

 

Video: Wees geen Stief, gebruik handschoenen niet foutief

Na de coronacrisis zien we meer handschoenen in de zorg. Ze geven sommige zorgmedewerkers een - helaas vaak vals - gevoel van veiligheid. Medewerkers maken vaak kleine foutjes bij het gebruik van handschoenen, waardoor dit net tot minder hygiëne leidt.

Ons HOST team schakelde de Kempense comedian Jeroen Verdick in. Hij toont in de video hieronder waar het vaak fout gaat. De video werd niet enkel gelanceerd in de Kempense ziekenhuizen. Het HOST team maakte deze ook voor woonzorgcentra en andere residentiële collectiviteiten en de eerste lijn in de zorgregio van Ziekenhuisnetwerk Kempen.

Onze visie

HOST ZNK wil als multidisciplinair team bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en –controle (IPC, infection prevention & control) en een beter gebruik van infectiewerende middelen (AMS, antimicrobial stewardship). Het ultieme streefdoel is het verminderen van het aantal nosocomiale infecties en het onder controle houden van antimicrobiële resistenties. Infectiepreventie en antibioticabeleid vereisen een gecoördineerde en overkoepelende aanpak. Samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen van het netwerk, de eerstelijnsactoren en de residentiële instellingen aangevuld met een optimaal contact met Zorg & gezondheid, Sciensano en andere HOST teams wordt gezien als het ideaal. 

Een project van de overheid

Het HOST-project is een initiatief van de FOD Volksgezondheid om het infectierisicobeheer te versterken door de programma’s voor ziekenhuishygiëne, infectiepreventie en -controle en de programma’s ter bevordering van het juiste gebruik van infectiewerende middelen (AntiMicrobial Stewardship, AMS) op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking geldt ook voor de eerstelijnsactoren, ambulante zorgstructuren en in het bijzonder voor residentiële voorzieningen waar ouderen of kwetsbare personen worden verzorgd. 

De HOST’s kaderen in de doelstellingen van het nationaal actieplan dat België heeft opgesteld om resistentie tegen infectiewerende middelen tegen te gaan (NAP-AMR). Het beheer van de HOST-projecten valt onder de verantwoordelijkheid van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC). 

Onze missie

Nastreven van uniformiteit binnen de ziekenhuizen en de collectiviteiten 

Opstellen van gezamenlijke afspraken en procedures met respect voor ieders noden en behoeftes, uitgaande van wetenschappelijke literatuur en evidentie. Tijdens dit proces wordt rekening gehouden met persoonlijke verwachtingen en voorkeuren van verschillende doelgroepen. 

Toegankelijkheid van kennis en expertise 

We streven ernaar om procedures en informatie voor iedereen eenvoudig beschikbaar te stellen. Via gedeelde platformen wordt ervoor gezorgd dat alle documenten op elk moment kunnen geraadpleegd worden. Daarnaast worden er transmurale bijscholingen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. 

Gelijkwaardige partners 

HOST ZNRK is een multidisciplinair team met leden afkomstig uit de verschillende ziekenhuizen van ZNK, aangevuld met leden van de eerstelijnsactoren en residentiële collectiviteiten voor de onderwerpen die hen betreffen. Alle leden hebben een evenwaardige stem bij het nemen van beslissingen en aanleveren van te bespreken onderwerpen. Daarnaast dient elk lid zijn specifieke rol en verantwoordelijkheid op te nemen en in te staan voor een professionele en respectvolle samenwerking. 

Kwaliteitsvolle dienstverlening in functie van de maatschappij 

HOST ZNRK beoogt om kwalitatieve procedures op te stellen volgens de geldende wetenschappelijke evidentie. De onderwerpen die onder de loep worden genomen zijn zinvol voor alle partners. De bedoeling is ondersteuning te geven naargelang behoefte en vraag. We opteren eerder voor een coachende dan controlerende rol. We helpen elkaar bij implementatie en opvolging van toepassen van deze procedures.