Samenaankoop Taxandria

Reeds geruime tijd werken de ziekenhuizen van AZ Turnhout en AZ Herentals samen in ons continu streven om het zorgaanbod en de zorgbehoeften van de Kempense regio optimaal op elkaar af te stemmen, sedert 2013 ook op het vlak van aankoop. Sinds 1 mei 2015 zijn ook het H. Hart ziekenhuis Mol en St. Jozef ziekenhuis Bornem toegetreden tot dit samenaankoopplatform, sinds augustus 2016 ook het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel.

De samenwerking omvat principieel alle aankoopdomeinen van het ziekenhuis. Hieronder vallen zowel alle apotheek als niet-apotheek aankopen, zowel materialen, investeringsgoederen als diensten. De samenwerking wordt gekenmerkt door volgende afspraken:

  • Er wordt gewerkt met het systeem “lead buyer“. Dit betekent dat naargelang het onderwerp de deelnemende ziekenhuizen een aankoper aanduiden die het dossier zal behandelen en die optreedt als eerste contactpersoon. Inhoudelijk blijven de normale contactpersonen per ziekenhuis verantwoordelijk en aanspreekbaar.

  • De opbouw van het aankoopdossier beoogt de juiste kwaliteitoplossing met een optimale ‘total value of ownership’ te vinden.

  • Voor de apotheekaankopen zal de lead buyer in nauwe samenwerking optreden met de hoofdapothekers en werken binnen het kader dat afgesproken is op de individuele Medisch Farmaceutische Comités.

  • Rationalisatie en ziekenhuisbrede uniformisatie van het gamma van gebruikte materialen worden waar mogelijk vooropgesteld.

  • Ons streven is er op gericht dat de deelnemende ziekenhuizen eenzelfde keuze maken qua leverancier. Dit impliceert echter niet noodzakelijk een uniformisatie qua processen, producten of productreferenties.

  • Ieder ziekenhuis zal hierbij zelf de formele toewijzing en sluiting van de opdracht doen.

  • We streven naar een beperktere groep van goed presterende leveranciers.