Urologie Kempen

Het recent opgerichte netwerk 'Urologie Kempen' is het nieuwe samenwerkingsverband van 11 urologen van de 4 Kempense ziekenhuizen (ZNK). De bestaande afzonderlijke urologische praktijken waarin deze urologen tot voor kort werkten zijn samengebracht onder één koepel.  

Dit is goed nieuws voor de patiënt, de verwijzende huisarts en ziekenhuisarts: ongeacht de plaats van het gekozen ziekenhuis binnen ZNK mag hij of zij rekenen op de samengebrachte kennis en ervaring van één en dezelfde groep urologen.

De aanloop

Er is geen belemmering meer om van de ene naar de andere uroloog te gaan in functie van specifieke problematiek. Naast de urologische basiszorg die goed is voor ruim 90% van de patiënten, is de beschikbaarheid en de toegang tot subspecialisatie-expertise (en apparatuur) nu zonder meer mogelijk, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt zich aandient.  

Deze samenwerking is het resultaat van meerdere jaren intensief vergaderen - met elkaar, met de directieleden van de verschillende ziekenhuizen, met ondersteuning van juristen en netwerkexperten van binnen en buiten de regio. Hoe moeilijk soms de voortgang ook was, het blijven geloven in 'wat goed is voor de patiënt is goed voor de groep en de individuele uroloog', heeft geleid tot deze bijzondere samenwerking tussen de artsen binnen één vakgebied overheen de grenzen van de verschillende ziekenhuizen en associaties waarin zij allen werkzaam zijn.  

Al vroeg in dit proces hebben we bewuste keuzes willen maken met het oog op de toekomst : aanwerving van nieuwe stafleden en aanschaf van zware apparatuur gebeurde in onderling overleg en in functie van de noden van het toekomstige netwerk. Behalve gerichte subspecialisatie is de uitdrukkelijke bereidheid om te willen werken in een netwerk steeds beslissend geweest voor de aanvaarding van onze nieuwe jonge collega’s.   

Welke principes streven we na?

Voor de patiënt uit de ruime regio Kempen en voor de verwijzende huisarts of ziekenhuisarts streven wij de hierna volgende principes na:  

  • Gegarandeerde toegang tot urologische zorg dicht bij huis : urologische basiszorg is beschikbaar in alle 4 ZNK ziekenhuizen. Maar, omdat we verantwoord willen investeren in artsen en apparatuur, is subspecialistische zorg niet op elke locatie voorhanden.  
  • Continuïteit van onze zorg overheen de grenzen van de 4 ziekenhuizen. Daar hoort bij dat wachtdiensten goed op mekaar afgestemd moeten blijven met heldere onderlinge communicatie en dossiervoering. Momenteel bestaan er twee urologische wachten, één voor Geel en Mol en één voor Herentals en Turnhout. Hierbij hoort ook streven naar uniformiseren van behandelplannen en dossiervoering, duidelijke communicatie naar patiënt en verwijzer over wie wat doet, zowel ambulant als tijdens een ziekenhuisopname.  
  • Multidisciplinair samenwerken met de artsen van andere disciplines waaronder oncologie (MOC), nefrologie (steenkliniek), gynaecologie en heelkunde (bekkenbodemkliniek) en spoedgevallen is niet meer weg te denken. Uiteraard met respect voor de eigenheden van de bestaande structuren in de verschillende ziekenhuizen. 
  • Kwaliteitsbewaking betekent dat we rekening houden met door de overheid opgelegde criteria om complexe behandelingen te mogen (blijven) uitvoeren. Behoud van voldoende expertise en voldoende aantallen ingrepen maakt dat we nu al keuzes hebben gemaakt wat betreft de locatie van het ziekenhuis voor bepaalde procedures (Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy RALP, cystoprostatectomie, complexe steenbehandeling, ESWL, laserprostatectomie). 
  • Tenslotte is opleiding van ASO’s een belangrijke taak. Vandaag leiden wij in AZ Turnhout één ASO urologie op. Daarnaast hebben we ons aandeel in de opleiding van de groep ASO's algemene heelkunde.

Huidige organisatie en werkverdeling

In het Heilig Hartziekenhuis Mol werken de collega’s Sofie Stuyck en Eline Peeters : zij voorzien naast de basiszorg ook extra aandacht voor de functionele urologie en voor patiënten met complexe bekkenbodemdysfunctie zoals bekkenbodempijn en incontinentie. De geografische nabijheid van het Ziekenhuis Geel maakt dat zij al enkele jaren samen met de collega’s de urologische wacht verzorgen in de regio Geel-Mol en elkaar opvangen bij afwezigheden. 

 

In het Ziekenhuis Geel zijn de collega’s Wim Gelders en Philip den Hollander werkzaam. Hun respectievelijke bijkomende expertise ligt op het vlak van laparoscopische ingrepen en de robot geassisteerde radicale prostatectomie, afgekort RALP. De aanschaf van ‘de robot’ heeft gemaakt dat we niet meer afhankelijk zijn van andere ziekenhuizen buiten de regio waar tot voor kort deze patiënten door Philip den Hollander of Thomas Roza uit Turnhout werden geopereerd. In Geel staat ook de (nog enige) niersteenvergruizer of ESWL. Enkele jaren geleden al kozen we bewust om de ESWL in Turnhout niet meer te vervangen. In het netwerk dat we voor ogen hadden en door de trend met verminderde indicatiestelling was één apparaat voldoende en hebben we een overbodige investering zo willen vermijden.   
 

In AZ Herentals werken de collega’s Kristof Durt en Siebe van den Bouwhuijsen. Zij hebben extra interesse in de endoscopische ingrepen en gaan in de nabije toekomst de behandeling van prostaatvergroting (BPH) middels de lasertechniek uitbouwen. Hier werkt ook collega Pieter Janssen vanuit Turnhout aan mee. De kostprijs van ook deze apparatuur maakt dat het vandaag verantwoord is om dit op één plaats aan te bieden. Al jarenlang doen zij mee in de urologische wacht Herentals-Turnhout en bestaat er een nauwe samenwerking op gebied van de uro-oncologische ingrepen. 

 

In AZ Turnhout (campussen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef) werken de volgende collega’s :  Charlotte Schillebeeckx met extra bekwaamheid in de functionele urologie inclusief erkenning voor implant van neurostimulator als behandeling van therapieresistente incontinentie en blaasoveractiviteit (zij verlengde haar opleiding hiervoor met 6 maanden in UZ Leuven); Pieter Janssen met extra interesse in de endoscopische en percutane behandeling van complexe stenen (hij volgde extra opleiding van 6 maanden in UZ Gent); Thomas Roza legt zich toe op de uro-oncologie en werkt in Geel om de RALP-en uit te voeren; Raf Van Reusel verzorgt de uro-oncologische (met name de radicale cystectomie) en de complexere open ingrepen en is als stagemeester verantwoordelijk voor de opleiding van één ASO urologie; en tenslotte Johan Schurmans die al langer de endoscopische en percutane steenbehandeling verzorgt, alsook urethrareconstructie en (sfincter)prothese-implant. De wachtdienst wordt al ruim 10 jaar samen met de urologen van Herentals gedaan. 

Toekomstige uitdagingen

Een van de eerstvolgende uitdagingen is zorgen voor een efficiënte verwijzing. Het verbeteren van telefonische triage, het promoten van ons netwerk, de uitrol van een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website krijgen dan ook onze volle aandacht de komende tijd. En we staan nog voor tal van interne organisatorische uitdagingen. 

Met het oprichten van ons netwerk ‘Urologie Kempen’ hebben we een belangrijke stap gezet die hopelijk snel en merkbaar ten goede komt aan de kwaliteit van de urologische zorg in de regio Kempen. Wij proberen ons zoveel mogelijk bewust te zijn van wat er beter kan. We zijn daarom ook zeer benieuwd naar al de opmerkingen van de verwijzende huisarts en ziekenhuisarts, de vele verpleegkundigen en secretaressen die ons dagelijks bijstaan, de omgeving van de patiënt en last but not least de patiënt zelf. 

Logo urologie kempen